Kik İhale Danışmanlık
Yazarlar
kik danışmanlığı , ihale danışmanlığı , ihale danışmanlık , ihale danışmanlık , ihale ilanları
Deniz
ARSLAN

İhalelere katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihalelere katılamayacağı, bu yasağın teklif mektubunu imzalayan temsilcilerini de kapsadığına yönelik Kamu İhale Kurulu Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2017/046

Gündem No : 64

Karar Tarihi : 20.09.2017

Karar No : 2017/UY.II-2559

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet

İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Mak İş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. - Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat Tur. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. -

İrem İnşaat Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi 17. Sokak No: 97/A Esenler/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü,

Etlik Cad. No: 39 Dışkapı 06110 Altındağ/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/154062 İhale Kayıt Numaralı “(Ankara-İstanbul) Ayr-Güvem-Çerkeş Yolu Km:0+000-

3+000 ve Km:6+600-45+919,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı, Bsk ve Köprü

İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 09.05.2017 tarihinde açık ihale usulü ile

gerçekleştirilen “(Ankara-İstanbul) Ayr-Güvem-Çerkeş Yolu Km:0+000-3+000 ve

Km:6+600-45+919,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı, Bsk ve Köprü İşleri

Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mak İş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. - Ö.D.F. Yılmazlar İnşaat

Tur. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. - İrem İnşaat Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının

31.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.08.2017 tarihli yazısı ile reddi

üzerine, başvuru sahibince 21.08.2017 tarih ve 47564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila

tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2104 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş ortaklıklarının pilot ortağı konumundaki Mak-İş

İnşaat ve Taah. A.Ş. adına teklifi imzalayan Ömer Akif Yazıcıoğlu hakkında ihalelere

katılmaktan yasaklılık kararı bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, ihale

sürecinde başka bir idare tarafından hakkında yasaklama kararı verilen Ömer Akif

Yazıcıoğlu’nun ihale tarihi itibariyle Mak-İş İnş. Taah. A.Ş.nin %49 ortağı ve şirketi temsil ve

ilzama yetkili kişisi olduğu, teklif verildiği tarih itibarıyla hakkında yasaklılık bulunmadığı,

adı geçen kişi hakkında yasaklama kararının başvuruya konu ihaleden yaklaşık iki ay sonra

13.07.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı, Ömer Akif Yazıcıoğlu’nun şirketin

yarıdan fazla hissesine sahip olmadığından anılan yasaklılık kararının Mak-İş İnş. Taah.

A.Ş.yi bağlamayacağı, söz konusu yasaklama kararını müteakiben pilot ortak Mak-İş İnş.

Taah. A.Ş. tarafından Ömer Akif Yazıcıoğlu’nun şirketi temsil ve ilzam yetkisinin

kaldırıldığı, 19.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile hakkında ihalelere katılmaktan

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2017/046

Gündem No : 64

Karar Tarihi : 20.09.2017

Karar No : 2017/UY.II-2559

yasaklama kararı bulunmayan Lütfü Yazıcıoğlu’nun şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı,

anılan kararın tescil işlemleri tamamlanıp idareye bildirilmesine fırsat kalmadan 20.07.2017

tarihinde ihalenin iptaline ilişkin kararın tebliğ edildiği, söz konusu iş ortaklığının sözleşme

imzalamaya davet edilmesi halinde pilot ortak Mak-İş İnş Taah. A.Ş. adına sözleşme

imzalamaya yetkili kişisinin ihalelere katılmaktan yasaklı durumda olmayacağından sözleşme

imzalanmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı, dolayısıyla tekliflerinin

reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde hukuki isabet bulunmadığı, ihalenin iptalinin

iptal edilmesi ve İş Ortaklıklarının sözleşmeye davet edilmesi gerektiği iddialarına yer

verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı

10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.”

hükmü,

Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda

sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına

hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak

idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya

örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet

verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları

gelir kaydedilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde

aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs

etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla

teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü

Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2017/046

Gündem No : 64

Karar Tarihi : 20.09.2017

Karar No : 2017/UY.II-2559

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılacak isteklilerin, ihalelere

katılmaktan yasaklanmamış olmaları ve aynı zamanda ihale sürecinde yasak fiil ve davranışta

bulunmamaları gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun’un ifadesinden yasaklanmamış olma

durumunun ihale tarihindeki duruma göre, yasak fiil ve davranışın ise ihale sürecinde oluşup

oluşmadığına göre değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden ihalelere

katılan isteklilerin yanı sıra hakim hisseye sahip ortaklarının ve temsilcilerinin de ihalelere

katılmaktan yasaklanmamış olmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale tarihinden sonra oluşacak yasaklılık durumunda, nasıl bir işlem uygulanması

gerektiği hususunda ise Kanun’da bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Kanunda yer alan bu

boşluk Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları ile doldurulmuştur. Konu Kamu İhale Genel

Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale

süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda

yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler

açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan

aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade

edilecektir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 5812 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı maddesinin son

fıkrası gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif

sahibi isteklinin her ikisinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilecektir.” şeklinde

açıklanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması”

başlıklı 40’ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında “İhale kararları ihale yetkilisince

onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en

avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığını teyit ettirerek

buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması

durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Yasaklılık teyidinin kimler hakkında yapılacağı Kamu İhale Genel Tebliği’nin

“İhaleye katılan aday veya isteklilerin ihale kontrol sisteminden kontrol edilmesi” başlıklı

28.3’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup

olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında

kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi

gerçekleştirilecektir. Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya

isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan

yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden

kontrol edilmesi gerekmektedir.” şeklindeki açıklama ile, aday ve isteklilerin %50’den fazla

hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkilileri hakkında yasaklılık

teyidi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İdarece alınan 17.07.2017 tarihli ihale komisyonu kararında Mak İş İnş. ve Taah. A.Ş.

- Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. - İrem İnş. Yapı San. ve Tic. A. Ş. İş

Ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, Orak Altyapı

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2017/046

Gündem No : 64

Karar Tarihi : 20.09.2017

Karar No : 2017/UY.II-2559

Nakliye Tarım Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının teklifinin ise

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu kararın ihale komisyonunun

tüm üyeleri tarafından imzalandığı ve ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, söz konusu

komisyon kararına ilişkin ihale yetkilisince “İhale komisyonu tarafından 17.07.2017 tarihli

kararda, ekonomik açıdan en avantajlı 103.693.115,00 TL (Yüz Üç Milyon Altı Yüz Doksan

Üç Bin Yüz On Beş TL) ile teklif veren Mak İş İnş. ve Taah. A.Ş. - Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur.

Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. - İrem İnş. Yapı San. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığı olduğu ve yapılan

yasaklılık teyidinde pilot ortak Mak İş İnş. ve Taah. A.Ş.nin ortaklarından ve teklifi imzalayan

Ömer Akif Yazıcıoğlu’nun yasaklı olduğu tespit edilmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 40’ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında “İhale

kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup

olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin

de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi.

güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 40’ıncı maddesinin beş, altı ve yedinci

fıkralarında “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en seç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale: kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz

sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler bir arada değerlendirildiğinde, ekonomik açıdan en avantajlı

isteklinin teklifi (103.693.115,00 TL) ile ikinci isteklinin teklifi (116.704.950,00 TL) arasında

13.011.835,00 TL tutarında fark olduğu görülmüş ve ekonomik açıdan en avantajlı isteklinin

yasaklı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci

maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ihtiyaçların uygun şartlarla ve

zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

temel ilkesine göre idareler bu temel ilkeye uymak zorunda olduğundan, kamu kaynaklarının

etkin, verimli ve ekonomik kullanmak görevim olmasından dolayı, 09.05.2017 tarihinde

yapılan 2017/154062 ihale kayıt nolu “(Ankara-İstanbul) Ayr- Güvem-Çerkeş Yolu

Km:0+000-3+000 Ve Km:6+600-45+919,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapılan, Üstyapı,

Bsk ve Köprü İşleri Yapım İşi.” ihalesi “iptal” edilmiştir.” denilerek ihalenin iptal edildiği

görülmüştür.

Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından sunulan pilot ortak Mak-İş İnş. Taah. A.Ş.ye

ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri ve imza sirküleri ile teklif mektubu incelendiğinde,

Ömer Akif Yazıcıoğlu’nun Mak-İş İnş. Taah. A.Ş.nin %49 hissesine sahip olduğu,

münferiden imzası ile anılan şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili

kılındığı, söz konusu İş Ortaklığına ait teklif mektubunun da Ömer Akif Yazıcıoğlu tarafından

imzalandığı tespit edilmiştir. İdarece 17.07.2017 tarihinde ihale komisyonu kararı alındığı,

17.07.2017 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen İş

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2017/046

Gündem No : 64

Karar Tarihi : 20.09.2017

Karar No : 2017/UY.II-2559

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

Ortaklığının pilot ortağı konumundaki Mak-İş İnş. Taah. A.Ş. adına teklif mektubunu

imzalayan Ömer Akif Yazıcıoğlu’na ilişkin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılık teyidinin

yapıldığı, yapılan yasaklılık teyidinde anılan şahsın 13.07.2017 tarihi itibarıyla tüm

ihalelerden yasaklı olduğu, yasaklılık bitiş tarihinin 13.07.2018 olduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen ilgili mevzuat ve düzenlemelerden, ihale tarihi itibariyle ihalelere

katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihalelere katılamayacağı, bu yasağın teklif

mektubunu imzalayan temsilcilerini de kapsadığı, bu kişilerin ihale tarihinden sonra ihalelere

katılmaktan yasaklanmaları veya haklarında kamu davası açılması halinde de ihale dışı

bırakılacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı

konumundaki Mak-İş İnş. Taah. A.Ş. adına teklif mektubunu imzalayan Ömer Akif

Yazıcıoğlu’nun kamu ihalelerinden yasaklığı olduğu anlaşıldığından, idarece gerçekleştirilen

başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık

bulunmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ

edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare

Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen

şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.__


DİĞER MAKALELER
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
İDARECE VERİLEN İHALE İPTAL KARARLARINA KAMU İHALE KURULUNUN YAKLAŞIMI
Kamu İhale Genel Tebliği
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
KAMU İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİLER İLE YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULAMASI
KAMU SOSYAL TESİSLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE ÖN MALÎ KONTROL SÜRECİ
ORTAK GİRİŞİMLERDE İHALEYE BİRDEN FAZLA TEKLİF VERME DURUMU
ORTAK GİRİŞİMİN KAMU İHALELERİNE YÖNELİK BAŞVURU VE DAVA EHLİYETİ
 
Kik İhale Danışmanlık | 2014 Tüm hakları saklıdır.
Bizi Takibedin | Facebook | Twitter | Pinterst | Instagram
ihale danışmanlık